Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Innowacje pedagogiczne


INNOWACJE PEDAGOGICZNE 2023/2024


Anna Wojaczek
"Młody naukowiec"

Innowacja skierowana jest do uczniów klas 1-3, którzy korzystają z zajęć świetlicowych. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do rozwijania zainteresowań naukami ścisłymi, szczególnie chemią, oraz wzmacniać pozytywne nastawienie do przedmiotów przyrodniczych. Program powstał w celu zainteresowania uczniów otaczającym nas światem pod względem zachodzących w nim przemian fizycznych i reakcji chemicznych. Innowacja ma za zadanie oswoić uczniów z tematyką, która poruszana jest w klasach starszych, wzbudzić ich ciekawość i budować fundament pod przyszłe lekcje chemii.  W ramach zajęć uczniowie poznawać będą podstawowe pojęcia chemiczne, budowę cząsteczek, a także uczyć się poprzez eksperymenty. Zajęcia mają też za zadanie uatrakcyjnić czas spędzany na świetlicy.


Anna Treszczyńska-Rodak
"Poczytanki"

Innowacja opiera się na zmianie sposobu wprowadzania i omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Cele:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca nauczyciela i uczniów ze środowiskiem bliższym i dalszym oraz z domem rodzinnym ucznia.

Innowacja jest realizowana w klasie 1b .

"Plastyczna przyroda"

Cele ogólne:
Innowacja pedagogiczna jest rozszerzeniem działań w zakresie edukacji przyrodniczej i plastycznej. Jest nowoczesnym i twórczym pomysłem mającym na celu wprowadzenie do edukacji nowych rozwiązań i metod działania. Innowacja została opracowana zgodnie z podstawą programową.

Pomysł wprowadzenia tego tupu innowacji powstał pod wpływem własnych doświadczeń oraz wzrastającej na świecie potrzeby ochrony środowiska. Mali artyści mogą uczyć się ochrony przyrody poprzez wykorzystywanie w swojej pracy twórczej materiałów i przedmiotów niepotrzebnych bądź zużytych oraz poprzez oszczędne gospodarowanie materiałów plastycznych.

Przyroda będzie też inspiracją do działań twórczych. Zależy mi na obserwacji przyrody i czerpaniu z niej. W ten sposób chciałbym pobudzić dzieci do obserwacji otaczającej nas przyrody, do zastanowienia się nad możliwością przetwarzania i przekształcania niepotrzebnych rzeczy - śmieci, stymulować różne ich uzdolnienia i zainteresowania oraz zdolności twórczego myślenia oraz do korzystania z narzędzi plastycznych takich jak patyki, kamienie liście itp.

Realizacja odbywać się będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych (koło plastyczne), a udział uczniów w zajęciach jest dobrowolny.

Cele szczegółowe:

 • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz rozbudzanie i rozwijanie jego wrażliwości estetycznej dziecka.
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dziecka oraz rozwoju swobodnej ekspresji plastycznej.
 • Rozszerzanie wiedzy oraz wspomaganie dziecka w zakresie intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i artystycznym.
 • Poprawa jakości pracy szkoły i uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych.


Małgorzata Matudiak-Ordon
"Chemia i fizyka szuka przyrodnika"

Innowacja nawiązuje do założeń podstawy programowej dla szkoły podstawowej i stanowi rozszerzenie zawartych w niej treści. Wdrożenie tej innowacji ma na celu rozbudzanie edukacji fizycznej i chemicznej w szkole.

Udział w innowacji  sprzyjają rozwijaniu umiejętności samodzielnej pracy, uczą stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na nie, pozwala uczniom dostrzec i zrozumieć związki przyczynowo skutkowe między zjawiskami fizycznymi.

Dodatkowo uczniowie podzielą się swoja pasją z uczniami klas młodszych prezentując im swoje najciekawsze doświadczenia oraz wyjaśnią ich przebieg. Taka postawa ma na celu przybliżyć chemię i fizykę młodszym uczniom oraz i pomoże dostrzec jak bardzo ciekawy jest świat.


Paulina Met-Trzcińska, Dominika Baumgart-Klisz
"Kraina tysiąca zmysłów - zajęcia sensoplastyczne"

Innowacja skierowana jest do uczniów ze spektrum autyzmu. Zajęcia sensoplastyczne umożliwią im otwarcie się na sztukę, będą wspierać kreatywność i kształtować zmysły estetyczne. Co ważne, przebywanie w gronie uczniów, współpraca wpłyną pozytywnie na rozwój społeczny, umiejętność nawiązywania kontaktów i rozwój komunikacji. Różne aktywności plastyczne, angażujące jednocześnie kilka zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku, rozwijają motorykę małą oraz zmniejszają negatywne reakcje na bodźce sensoryczne. W celu uzyskania jak najlepszych wyników w twórczej pracy uczniów, zajęcia będą odbywały się w atmosferze zachęty, życzliwości, spokoju. Techniki plastyczne stosowane podczas zajęć będą różnorodne, a pomoce do zajęć atrakcyjne, estetyczne, zaś same zajęcia będą przypominać wspaniałą zabawę. Uczniowie mogą pracować w różnym tempie, zgodnie z ich własnymi potrzebami i możliwościami oraz chęcią tworzenia. Wprowadzenie niniejszej innowacji ma na celu przyczynienie się do lepszego rozwoju emocjonalno-społecznego, intelektualnego i ruchowego uczniów. Jest to odpowiedź na problemy behawioralne, społeczne i emocjonalne u dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.


Iwona Kurowska
"Cztery działania matematyczne"

Głównym celem innowacji jest podnoszenie umiejętności wykonywania czterech podstawowych działań arytmetycznych.

Cele szczegółowe innowacji:

 • doskonalenie posługiwania się tabliczką mnożenia,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania czterech działań matematycznych na liczbach naturalnych,
 • ćwiczenie koncentracji i pamięci,
 • rozwijanie logicznego, twórczego i kreatywnego myślenia,
 • integracja zespołu klasowego,
 • zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,
 • zdobywanie umiejętności matematycznych przydatnych w sytuacjach praktycznych, w życiu codziennym,
 • zwiększenie umiejętności samodzielnego rozumowania, wyciągania wniosków.

Program innowacji będzie realizowany na lekcjach matematyki oraz na zajęciach koła matematycznego. Uczniowie biorący udział w innowacji będą w sposób twórczy i aktywny ćwiczyć umiejętności rachunkowe. Program rozpoczniemy od utrwalenia tabliczki mnożenia, następnie będziemy doskonalić cztery działania arytmetyczne, zaczynając od prostszych przykładów, zmierzając do co raz trudniejszych obliczeń. Uczniowie wykonując różnego rodzaju zadania będą wykonywać rachunki w pamięci.