Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.

Regulamin pracy świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 1. Świetlica szkolna organizuje opiekę wychowawczą uczniom klas I-III (w wyjątkowych sytuacjach również uczniom z klas starszych), którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka, którą należy składać corocznie u wychowawcy świetlicy.
 3. Kwalifikacji uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą dyrektor oraz nauczyciele świetlicy.
 4. Zajęcia świetlicowe realizowane są według ramowego planu dnia w godzinach od 6:30-16:30 i mogą odbywać się w wyznaczonych pomieszczeniach lub na boisku szkolnym.
 5. W świetlicy organizowane są zajęcia programowe (według rocznego planu pracy) - dowolne, grupowe oraz indywidualne pod opieką wychowawcy.
 6. Pod opieką jednego wychowawcy może przebywać jedna grupa wychowawcza licząca 25 uczniów.
 7. Uczniowie przebywają w świetlicy przed zajęciami lekcyjnymi oraz po ich zakończeniu, w czasie pracy rodziców/opiekunów prawnych do momentu stawienia się ich do szkoły celem odbioru oraz z powodu innych okoliczności wymagających zapewnienia opieki.
 8. Uczniowie opuszczają świetlicę zgodnie z zapisami w Karcie Zgłoszenia Dziecka. W przypadku zaistnienia innych sytuacji/okoliczności (np. samodzielny powrót ucznia do domu, odbiór przez inne osoby niż rodzice/opiekunowie prawni lub osoby niewskazane w Karcie Zgłoszenia Dziecka) należy złożyć wychowawcy świetlicy pisemne upoważnienie.
 9. W przypadku nieodebrania ucznia po zakończeniu zajęć świetlicowych do godz. 16:30 oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi powiadamia się odpowiednie organy. Uczeń może być przekazany pod opiekę policji - rodzice ponoszą odpowiedzialność za nieodebranego ucznia.
 10. Rezygnacja z pobytu ucznia w świetlicy szkolnej wymaga ustnej lub pisemnej deklaracji rodziców/opiekunów prawnych.
 11. W uzasadnionych przypadkach zachowania zagrażającego życiu i zdrowiu własnemu lub innych uczniów, po indywidualnej analizie sytuacji, komisja wychowawcza może karnie usunąć ucznia ze świetlicy.
 12. Uczniowie mogą korzystać z gorących posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną.
 13. W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 14. W przypadku zniszczenia przez ucznia cudzego mienia lub mienia świetlicy rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Świetlica nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczniów.
 16. Rodzice dokonują dobrowolnych wpłat na cele programowe świetlicy (np. materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, pomoce naukowe, wyposażenie sal). Wysokość stawki ustalona jest przez dyrektora szkoły.
 17. Uczeń zapisany do świetlicy szkolnej ma obowiązek samodzielnego zgłaszania się na zajęcia świetlicowe tuż po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W przypadku niezgłoszenia się ucznia do świetlicy, wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo (np. gdy w tym czasie przebywa samowolnie w innym miejscu w szkole).