Przejdź do treści Przejdź do menu

Organizacja pracy świetlicy

1. Świetlica zorganizowana jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne, nieuczęszczanie na lekcje religii, jeżeli wymaga tego rozkład zajęć szkolnych.

2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na rok szkolny 2022/2023 na podstawie Kart Zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów) do końca czerwca danego roku szkolnego.

3. Świetlica czynna jest w godz. 6.30-16.30.

  • Dzieci rozpoczynające zajęcia pierwszą zmianą mogą przebywać pod opieką świetlicy    zarówno przed zajęciami od godz.6.30 do godziny rozpoczęcia swoich zajęć i po zajęciach szkolnych do godz.16.30.

  • Dzieci rozpoczynające zajęcia drugą zmianą mogą przebywać pod opieką świetlicy przed zajęciami szkolnymi od godz.6.30 do rozpoczęcia zajęć szkolnych oraz po zajęciach szkolnych do godz.16.30.Dzieci odbierane są przez osoby wyznaczone przez rodziców (opiekunów) i wymienione w Karcie Zgłoszenia (zgodnie z panującymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa).

4. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę (na obowiązującym w szkole druku) na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy Jednocześnie przejmują odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

5. Dzieci nie będą zwalniane z zajęć świetlicy na telefoniczną prośbę rodziców (opiekunów).

6. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci do godz.16.30.

7. Rodzice (opiekunowie) proszeni są o poinformowanie wychowawcy klasy o zapisie dziecka na świetlicę.

8. Zajęcia odbywają się w ustalonych grupach wiekowych wg ramowego planu dnia.