Przejdź do treści Przejdź do menu

Innowacje pedagogicznePOCZYTANKI

Innowacja pedagogiczna POCZYTANKI realizowana jest w klasie 1b przez wychowawcę Annę Treszczyńską-Rodak oraz p. Annę Kolber.

Innowacja ma na celu:

 • zachęcać uczniów do czytania,
 • wprowadzać najmłodszych w świat literatury,
 • promować czytelnictwo wśród dzieci i ich rodzin.

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ 

Wymagania programowe z każdym rokiem wzrastają, a uczniowie czują się często zniechęceni ilością materiału i brakiem pomysłu na efektywną naukę.

Program innowacji wychodzi naprzeciw uczniom, którzy chcą się uczyć, ale nie wiedzą w jaki sposób. Innowacja skierowana jest także do uczniów, którzy chcą pracować szybciej i efektywniej.

Podczas zajęć uczniowie:

 • ćwiczą koncentrację,
 • rozwijają kreatywne myślenie,
 • poznają techniki szybkiego zapamiętywania.
 • poszukują motywacji do efektywnej nauki zgodnie z osobistymi predyspozycjami.

Autor: J. Wojtuś


MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE

Celem tej innowacji jest:

 • popularyzacja matematyki wśród uczniów,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w życiu codziennym,
 • dostrzeganie prawidłowości matematycznych w różnych dziedzinach nauki,
 • rozwijanie sprawności rachunkowej, umiejętności szacowania i zaokrąglania wyników,
 • wykorzystanie nowoczesnych metod technologicznych jako pomocy w nauce i zdobywaniu wiedzy,
 • rozbudzenie aktywności i kreatywności uczniów,
 • pogłębienie więzi koleżeńskich poprzez współpracę i zdrową rywalizację.

Innowacja "Matematyka jest wszędzie" ma:

 • pozwolić dzieciom pozbyć się lęku przed rozwiązywaniem problemów,
 • wpłynąć na rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych,
 • aktywizować uczniów do działalności twórczej,
 • uświadomić uczniom, że matematyka może być przyjazna dla każdego i potrzebna w codziennym życiu.

CHEMIA I FIZYKA SZUKA PRZYRODNIKA 

Uczniowie biorący udział w tej innowacji będą w sposób twórczy, poprzez wykonywanie doświadczeń, poszukiwali odpowiedzi na przedstawione im zagadnienia. Ponadto w sposób kreatywny zostaną ukierunkowani na samodzielne wyciąganie wniosków z przeprowadzonych eksperymentów. Ciekawie dobrane doświadczenia fizyczne i chemiczne otworzą przed nimi drzwi do krainy nauk przyrodniczych. 

Możliwość prezentacji osiągnięć uczniów przed młodszymi kolegami zachęci do pracy zespołowej oraz rozwinie umiejętności autoprezentacji. Dzielenie się swoją wiedzą z najmłodszymi klasami w szkole  zakorzeni w uczniach przekonanie, że chemia i fizyka to nauki barwne i wesołe.


Innowacja autorstwa Małgorzaty Matusiak-Ordon i Anny Wojaczek


WPROWADZENIE ELEMENTÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO NAUCZANIA GEOGRAFII 

Innowacja ma na celu szerzenie idei interdyscyplinarności. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nauki geografii i języka angielskiego.

Główną przyczyną wprowadzenia innowacji na lekcjach geografii jest potrzeba wykazania, iż wiedza i pojęcia geograficzne funkcjonują wokół uczniów - dwa obecnie równolegle prowadzone przedmioty mają wiele punktów zbieżnych.

Cele szczegółowe:

 • poprawa kompetencji językowych,
 • swobodne posługiwanie się powszechnymi pojęciami z zakresu geografii,
 • zachęcanie do korzystania ze źródeł anglojęzycznych,
 • wdrażanie uczniów do tzw. uczenia interdyscypilnarnego,
 • przygotowanie uczniów do praktycznego korzystania z posiadanych zasobów wiedzy.

TAJEMNICE SKETCHNOTINGU

Innowacja "Tajemnice sketchnotingu" jest odpowiedzią na trudność sporządzania notatek przez uczniów.

Program innowacji wychodzi naprzeciw wymogom zawartym w aktualnej podstawie programowej, tj. rozwijaniu kompetencji takich jak kreatywność i innowacyjność w doskonaleniu umiejętności uczenia się.

Innowacja polega na wprowadzeniu na lekcjach języka polskiego/zajęciach pozalekcyjnych dla kl.8 nowoczesnej metody sporządzania notatek – sketchnoting. Metoda ta polega na połączeniu zapisu klasycznego z włączeniem obrazów, ikon oraz rysunków. Celem innowacji jest zatem przybliżenie uczniom idei myślenia wizualnego. Wprowadzenie notatek wizualnych do zeszytów uczniowskich ma służyć usystematyzowaniu wiedzy oraz lepszemu zrozumieniu treści omawianych lektur. 


MAM WYBÓR - STAWIAM NA DOBRY ZAWÓD

Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej dalszej drogi kształcenia jest jednym z najważniejszych celów wychowawczych szkoły. Uczniowie objęci są  profesjonalną pomocą doradczą umożliwiającą kształtowanie kreatywnych postaw, celem aktywnego wejścia na rynek pracy zgodnie z trendami Unii Europejskiej. Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania. 

Innowacja „Mam wybór – stawiam na dobry zawód” realizowana  jest w oparciu o Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8 przeprowadzane są w oparciu o różnorodne formy i metody tak, aby aktywizować młodzież.